🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

A.A.S.V.

0430.121.358

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 08-01-1987
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 1,774,449 € 1,606,746
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 1,056,984 € 1,359,408
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 18,901
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 148,085 € 178,536
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 569,380 € 49,901
Financiële opbrengsten € 169,774 € 272,593
Recurrente financiële opbrengsten € 169,774 € 272,593
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 500,145 € 427,044
Recurrente financiële kosten € 500,145 € 427,044
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 239,009 € -104,550
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen € 34,640 € 96,327
Belastingen op het resultaat € 13,620 € 11,161
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 167,434 € -19,384
Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 69,675
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 16,672 € -19,384
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 16,672 € -19,384
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 834
Overgedragen winst (verlies) € 1,208,253 € 1,192,415
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 22,582,806 € 21,269,299
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 19,867,206 € 18,553,630
Terreinen en gebouwen € 19,867,206 € 18,553,630
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 2,715,600 € 2,715,669
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 12,971,511 € 13,345,334
Vorderingen op meer dan één jaar € 12,034,262 € 12,332,134
Overige vorderingen € 10,652,076 € 10,958,098
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 174,354 € 374,015
Voorraden € 174,354 € 374,015
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 214,786 € 167,267
Handelsvorderingen € 214,786 € 167,267
Overige vorderingen
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 486,223 € 365,475
Overlopende rekeningen € 61,887 € 106,443
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 35,554,317 € 34,614,633
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 8,664,669 € 8,497,235
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 4,693,000 € 4,693,000
Geplaatst kapitaal € 4,693,000 € 4,693,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden € 126,494 € 139,145
Reserves € 2,636,921 € 2,472,675
Onbeschikbare reserves € 613,881 € 601,231
Wettelijke reserve € 74,834 € 74,000
Inkoop eigen aandelen
Overige € 613,881 € 121,853
Belastingvrije reserves € 1,948,206 € 1,797,444
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 1,208,253 € 1,192,415
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 960,740 € 902,784
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen € 960,740 € 902,784
SCHULDEN € 25,928,909 € 25,214,614
Schulden op meer dan één jaar € 22,935,257 € 22,737,359
Financiële schulden € 16,440,135 € 15,916,177
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 2,840,673 € 2,464,935
Financiële schulden € 1,012,027 € 1,610,604
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 361,248 € 208,205
Leveranciers € 361,248 € 208,205
Vooruitbetalingen op bestellingen € 56,580
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 13,620 € 1,520
Belastingen € 13,620 € 1,520
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 110 € 110
Overlopende rekeningen € 152,978 € 12,320
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 35,554,317 € 34,614,633

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot