🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

A.A.S.V.

0430.121.358

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 08-01-1987
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 2,945,638 € 1,774,449
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 1,225,293 € 1,056,984
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 131,075
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 467,544 € 148,085
Niet-recurrente bedrijfskosten € 165,776
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 955,951 € 569,380
Financiële opbrengsten € 213,485 € 169,774
Recurrente financiële opbrengsten € 213,485 € 169,774
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 779,355 € 500,145
Recurrente financiële kosten € 779,355 € 500,145
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 390,082 € 239,009
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 293,713 € 167,434
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 2,269 € 16,672
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 2,269 € 16,672
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 1,208,253 € 1,192,415
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 1,210,406 € 1,208,253
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 25,069,118 € 22,582,806
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 22,353,518 € 19,867,206
Terreinen en gebouwen € 22,353,518 € 19,867,206
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 2,715,600 € 2,715,600
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 13,452,956 € 12,971,511
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 472,847 € 214,786
Handelsvorderingen € 470,597 € 214,786
Overige vorderingen € 2,250
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 559,685 € 486,223
Overlopende rekeningen € 52,599 € 61,887
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 38,522,074 € 35,554,317
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 9,190,963 € 8,664,669
Inbreng € 4,693,000 € 4,693,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 4,693,000 € 4,693,000
Geplaatst kapitaal € 4,693,000 € 4,693,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 3,162,404 € 2,636,921
Onbeschikbare reserves € 690,173 € 688,714
Wettelijke reserve € 74,950 € 74,834
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 1,210,406 € 1,208,253
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 824,077 € 960,740
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 28,507,034 € 25,928,909
Schulden op meer dan één jaar € 9,596,877 € 22,935,257
Financiële schulden € 2,564,425 € 16,440,135
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen € 1,902,435 € 15,704,877
Schulden op ten hoogste één jaar € 18,750,844 € 2,840,673
Financiële schulden € 17,530,679 € 1,012,027
Kredietinstellingen € 17,526,760 € 1,012,027
Overige leningen € 3,920
Handelsschulden € 916,267 € 361,248
Leveranciers € 916,267 € 361,248
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 11,382 € 13,620
Belastingen € 11,382 € 13,620
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 110 € 110
Overlopende rekeningen € 159,313 € 152,978
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 38,522,074 € 35,554,317

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot