🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

A.A.S.V.

0430.121.358

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 08-01-1987
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 3,774,557 € 2,945,638
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 993,791 € 1,225,293
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 131,075
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 170,622 € 467,544
Niet-recurrente bedrijfskosten € 165,776
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 2,610,145 € 955,951
Financiële opbrengsten € 118,022 € 213,485
Recurrente financiële opbrengsten € 118,022 € 213,485
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 592,776 € 779,355
Recurrente financiële kosten € 592,776 € 779,355
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 2,135,391 € 390,082
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 197,152 € 293,713
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 197,152 € 2,269
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 197,152 € 2,269
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 1,210,406 € 1,208,253
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 1,397,557 € 1,210,406
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 28,222,816 € 25,069,118
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 25,507,216 € 22,353,518
Terreinen en gebouwen € 25,507,216 € 22,353,518
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 2,715,600 € 2,715,600
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 13,784,388 € 13,452,956
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 726,714 € 472,847
Handelsvorderingen € 697,532 € 470,597
Overige vorderingen € 29,182 € 2,250
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 1,084,591 € 559,685
Overlopende rekeningen € 61,640 € 52,599
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 42,007,204 € 38,522,074
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 10,774,118 € 9,190,963
Inbreng € 4,693,000 € 4,693,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 4,693,000 € 4,693,000
Geplaatst kapitaal € 4,693,000 € 4,693,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 4,564,004 € 3,162,404
Onbeschikbare reserves € 705,769 € 690,173
Wettelijke reserve € 84,950 € 74,950
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 1,397,557 € 1,210,406
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 1,286,078 € 824,077
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 29,947,007 € 28,507,034
Schulden op meer dan één jaar € 15,717,024 € 9,596,877
Financiële schulden € 6,899,224 € 2,564,425
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen € 6,517,374 € 1,902,435
Schulden op ten hoogste één jaar € 14,052,552 € 18,750,844
Financiële schulden € 12,895,839 € 17,530,679
Kredietinstellingen € 12,892,065 € 17,526,760
Overige leningen € 3,774 € 3,920
Handelsschulden € 664,201 € 916,267
Leveranciers € 664,201 € 916,267
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 5,430 € 11,382
Belastingen € 5,430 € 11,382
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 110 € 110
Overlopende rekeningen € 177,431 € 159,313
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 42,007,204 € 38,522,074

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot