🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

A.R.T. ARCHITECTEN

0422.380.956

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 04-01-1982
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 275,235 € 177,212
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 39,963 € 77,714
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 23,803 € 15,472
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,654 € 145
Niet-recurrente bedrijfskosten € 1,714
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 209,815 € 82,168
Financiële opbrengsten € 3
Recurrente financiële opbrengsten € 3
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 2,300 € 0
Recurrente financiële kosten € 2,300 € 0
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 207,515 € 82,171
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 191,418 € 52,519
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 191,418 € 52,519
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 191,418 € 52,519
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 74,766
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst € 120,000 € 52,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 118,948 € 56,279
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 115,212 € 52,544
Terreinen en gebouwen € 19,538 € 13,498
Installaties, machines en uitrusting € 9,029 € 14,316
Meubilair en rollend materieel € 86,645 € 24,730
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 3,735 € 3,735
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 316,320 € 197,663
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 7,179 € 14,083
Handelsvorderingen € 4,661 € 14,083
Overige vorderingen € 2,518
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 307,890 € 183,580
Overlopende rekeningen € 1,250
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 435,267 € 253,942
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 178,448 € 107,030
Inbreng € 10,040 € 10,040
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 168,408 € 96,990
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 159,158 € 87,739
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 256,819 € 146,913
Schulden op meer dan één jaar € 18,976
Financiële schulden € 18,976
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 237,843 € 146,913
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 25,627 € 2,092
Leveranciers € 25,627 € 2,092
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 51,129 € 81,025
Belastingen € 45,650 € 74,567
Bezoldigingen en sociale lasten € 5,479 € 6,458
Overige schulden € 146,139 € 63,796
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 435,267 € 253,942

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot