🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

A. Th. and Associates

0430.121.061

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 17-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 423,513 € 277,257
Omzet € 1,162,188 € 1,057,595
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 111,364 € 136,183
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 41,143 € 36,028
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) - € -860
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 52,190 € 13,165
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 218,815 € 92,741
Financiële opbrengsten € 7,615 € 5,219
Recurrente financiële opbrengsten € 7,615 € 5,219
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 64,408 € 6,389
Recurrente financiële kosten € 64,408 € 6,389
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 162,023 € 91,572
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 52,129 € 32,588
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 109,895 € 58,984
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 109,895 € 58,984
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 109,895 € 58,984
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 109,500 € 58,000
Overgedragen winst (verlies) € 11,956 € 15,561
Uit te keren winst € 4,000 € 5,950
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 363,960 € 223,248
Immateriële vaste activa - -
Materiële vaste activa € 363,307 € 222,596
Terreinen en gebouwen € 357,125 € 193,527
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 6,182 € 29,069
Overige materiële vaste activa - -
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 653 € 653
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,004,256 € 797,479
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 398,405 € 689,090
Handelsvorderingen € 368,405 € 589,089
Overige vorderingen € 30,001 € 100,001
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 359,676 € 79,244
Overlopende rekeningen € 5,685 € 3,649
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,368,216 € 1,020,727
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 265,193 € 161,733
Inbreng € 18,964 € 18,964
Onbeschikbaar € 18,964 € 18,964
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 213,905 € 104,405
Onbeschikbare reserves € 1,896 € 1,896
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 212,009 € 102,509
Overgedragen winst (verlies) € 11,956 € 15,561
Kapitaalsubsidies € 20,368 € 22,802
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,103,023 € 858,995
Schulden op meer dan één jaar € 286,089 € 157,628
Financiële schulden € 286,089 € 157,628
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 208,524 € 242,526
Financiële schulden € 1,155 € 2,389
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 38,605 € 72,344
Leveranciers € 38,605 € 72,344
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 110,609 € 76,805
Belastingen € 102,079 € 62,038
Bezoldigingen en sociale lasten € 8,530 € 14,768
Overige schulden € 25,869 € 63,694
Overlopende rekeningen € 608,410 € 458,840
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,368,216 € 1,020,727

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot