🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

A. Th. and Associates

0430.121.061

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 17-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 598,042 € 423,513
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 95,408 € 111,364
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 24,494 € 41,143
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) - -
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 56,337 € 52,190
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 421,804 € 218,815
Financiële opbrengsten € 14,907 € 7,615
Recurrente financiële opbrengsten € 14,907 € 7,615
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 106,252 € 64,408
Recurrente financiële kosten € 106,252 € 64,408
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 330,459 € 162,023
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 227,282 € 109,895
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 227,282 € 109,895
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 227,282 € 109,895
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 11,956 € 15,561
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 39,238 € 11,956
Uit te keren winst € 4,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 353,131 € 363,960
Immateriële vaste activa - -
Materiële vaste activa € 352,478 € 363,307
Terreinen en gebouwen € 335,074 € 357,125
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 653 € 653
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,108,696 € 1,004,256
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 330,302 € 398,405
Handelsvorderingen € 300,301 € 368,405
Overige vorderingen € 30,001 € 30,001
Geldbeleggingen € 320,443 € 240,490
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 455,831 € 359,676
Overlopende rekeningen € 2,121 € 5,685
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,461,827 € 1,368,216
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 490,041 € 265,193
Inbreng € 18,964 € 18,964
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 413,905 € 213,905
Onbeschikbare reserves € 1,896 € 1,896
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 412,009 € 212,009
Overgedragen winst (verlies) € 39,238 € 11,956
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 971,786 € 1,103,023
Schulden op meer dan één jaar € 254,794 € 286,089
Financiële schulden € 254,794 € 286,089
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen -
Schulden op ten hoogste één jaar € 203,705 € 208,524
Financiële schulden € 1,452 € 1,155
Kredietinstellingen € 1,452 € 1,155
Overige leningen
Handelsschulden € 67,174 € 38,605
Leveranciers € 67,174 € 38,605
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 96,797 € 110,609
Belastingen € 86,720 € 102,079
Bezoldigingen en sociale lasten € 10,077 € 8,530
Overige schulden € 4,960 € 25,869
Overlopende rekeningen € 513,287 € 608,410
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,461,827 € 1,368,216

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot