🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

A. Th. and Associates

0430.121.061

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 17-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 295,205 € 598,042
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 60,370 € 95,408
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 28,854 € 24,494
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) -
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 32,875 € 56,337
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 173,107 € 421,804
Financiële opbrengsten € 3,546 € 14,907
Recurrente financiële opbrengsten € 3,546 € 14,907
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 89,485 € 106,252
Recurrente financiële kosten € 89,485 € 106,252
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 87,167 € 330,459
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 59,578 € 227,282
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 59,578 € 227,282
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 59,578 € 227,282
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 39,238 € 11,956
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 39,266 € 39,238
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 327,371 € 353,131
Immateriële vaste activa - -
Materiële vaste activa € 326,719 € 352,478
Terreinen en gebouwen € 313,023 € 335,074
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 653 € 653
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,009,797 € 1,108,696
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 234,838 € 330,302
Handelsvorderingen € 192,138 € 300,301
Overige vorderingen € 42,700 € 30,001
Geldbeleggingen € 370,447 € 320,443
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 402,087 € 455,831
Overlopende rekeningen € 2,426 € 2,121
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,337,169 € 1,461,827
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 547,185 € 490,041
Inbreng € 18,964 € 18,964
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 473,455 € 413,905
Onbeschikbare reserves € 1,896 € 1,896
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 471,559 € 412,009
Overgedragen winst (verlies) € 39,266 € 39,238
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 789,984 € 971,786
Schulden op meer dan één jaar € 229,467 € 254,794
Financiële schulden € 229,467 € 254,794
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen € 19,338 € 27,357
Schulden op ten hoogste één jaar € 196,948 € 203,705
Financiële schulden € 2,962 € 1,452
Kredietinstellingen € 2,962 € 1,452
Overige leningen
Handelsschulden € 97,107 € 67,174
Leveranciers € 97,107 € 67,174
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 67,467 € 96,797
Belastingen € 62,653 € 86,720
Bezoldigingen en sociale lasten € 4,814 € 10,077
Overige schulden € 2,005 € 4,960
Overlopende rekeningen € 363,568 € 513,287
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,337,169 € 1,461,827

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot