AID Val de Senne

0454.231.501

Normale toestand
  VZW
  Opgericht in 05-10-1994
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 774,284 € 716,644
Omzet € 523,473 € 525,644
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 665,386 € 804,717
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 14,570 € 19,688
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 21,527
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 792 € 841
Niet-recurrente bedrijfskosten € 33,182 € 3,217
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 4,594 € -24,819
Financiële opbrengsten € 432 € 3
Recurrente financiële opbrengsten € 432 € 3
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 5,025 € 38
Recurrente financiële kosten € 5,025 € 38
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting - € -24,854
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -24,854
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -24,854
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -24,854
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -8,036 € -8,036
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 12,001 € 25,016
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 2,652 € 10,753
Meubilair en rollend materieel € 9,350 € 14,263
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 14,885 € 14,885
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 331,417 € 372,959
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 233,093 € 271,285
Handelsvorderingen € 77,787 € 136,225
Overige vorderingen € 155,306 € 135,061
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 92,808 € 101,032
Overlopende rekeningen € 5,516 € 642
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 358,304 € 412,860
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 13,607 € 13,607
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € -8,036 € -8,036
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 34,233
Voorzieningen voor risico's en kosten € 34,233
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten € 34,233
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 310,463 € 399,253
Schulden op meer dan één jaar € 82,423 € 112,145
Financiële schulden € 82,423 € 110,563
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 179,437 € 287,108
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 10,307 € 42,543
Leveranciers € 10,307 € 42,543
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 78,659 € 145,207
Belastingen € 13,533 € 11,792
Bezoldigingen en sociale lasten € 65,126 € 133,415
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 48,604
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 358,304 € 412,860

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot