AID Val de Senne

0454.231.501

Normale toestand
  VZW
  Opgericht in 05-10-1994
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 659,531 € 774,284
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 647,507 € 665,386
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 7,652 € 14,570
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 21,527
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,159 € 792
Niet-recurrente bedrijfskosten € 33,182
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 3,213 € 4,594
Financiële opbrengsten € 739 € 432
Recurrente financiële opbrengsten € 432
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 739
Financiële kosten € 168 € 5,025
Recurrente financiële kosten € 5,025
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten € 168
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 3,784 -
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 3,784
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 3,784
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 3,784
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -8,036 € -8,036
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -4,252 € -8,036
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 19,840 € 26,887
Immateriële vaste activa -
Materiële vaste activa € 4,955 € 12,001
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 518 € 2,652
Meubilair en rollend materieel € 4,436 € 9,350
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 14,885 € 14,885
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 267,865 € 331,417
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 247,471 € 233,093
Handelsvorderingen € 43,733 € 77,787
Overige vorderingen € 203,738 € 155,306
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 12,238 € 92,808
Overlopende rekeningen € 8,156 € 5,516
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 287,705 € 358,304
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 17,391 € 13,607
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € -4,252 € -8,036
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 34,233 € 34,233
Voorzieningen voor risico's en kosten € 34,233 € 34,233
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten € 34,233 € 34,233
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 236,081 € 310,463
Schulden op meer dan één jaar € 52,000 € 82,423
Financiële schulden € 52,000 € 82,423
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen € 52,000 € 82,423
Schulden op ten hoogste één jaar € 183,980 € 179,437
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 44,154 € 10,307
Leveranciers € 44,154 € 10,307
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 111,014 € 78,659
Belastingen € 14,631 € 13,533
Bezoldigingen en sociale lasten € 96,383 € 65,126
Overige schulden € 50,720
Overlopende rekeningen € 101 € 48,604
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 287,705 € 358,304

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot