🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

ALSO-Group

0430.015.252

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 22-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 345,035 € 406,094
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 291,491 € 365,532
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 22,009 € 20,630
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 4,002
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,567 € 2,615
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 28,968 € 13,315
Financiële opbrengsten € 560 € 6,287
Recurrente financiële opbrengsten € 560 € 6,287
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 7,106 € 8,384
Recurrente financiële kosten € 7,106 € 8,384
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 22,422 € 11,219
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 9,163 € 4,970
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 13,260 € 6,249
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 13,260 € 5,374
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 13,260 € 5,374
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 13,260 € 5,374
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 68,346 € 83,457
Immateriële vaste activa € 2,646 € 4,711
Materiële vaste activa € 65,669 € 78,715
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 52,372 € 60,298
Meubilair en rollend materieel € 5,055 € 9,303
Overige materiële vaste activa € 8,241 € 9,114
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 31 € 31
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 466,550 € 530,916
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 150,709 € 142,351
Voorraden € 150,709 € 142,351
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 277,020 € 335,619
Handelsvorderingen € 275,183 € 322,562
Overige vorderingen € 1,837 € 13,057
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 30,329 € 42,069
Overlopende rekeningen € 8,492 € 10,877
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 534,896 € 614,373
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 167,000 € 153,740
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar € 18,592 € 18,592
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 148,408 € 135,148
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 1,624 € 1,624
Beschikbare reserves € 144,925 € 131,665
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 367,896 € 460,633
Schulden op meer dan één jaar € 39,637 € 49,683
Financiële schulden € 39,637 € 49,683
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 327,104 € 410,685
Financiële schulden € 112,046 € 98,783
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 137,151 € 242,468
Leveranciers € 137,151 € 242,468
Vooruitbetalingen op bestellingen € 4,797
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 30,168 € 33,845
Belastingen € 11,878 € 6,075
Bezoldigingen en sociale lasten € 18,291 € 27,771
Overige schulden € 26,059 € 18,911
Overlopende rekeningen € 1,155 € 264
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 534,896 € 614,373

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot