🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

ALSO-Group

0430.015.252

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 22-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 411,597 € 345,035
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 245,853 € 291,491
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 26,040 € 22,009
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 51
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,021 € 2,567
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 137,632 € 28,968
Financiële opbrengsten € 397 € 560
Recurrente financiële opbrengsten € 397 € 560
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 7,034 € 7,106
Recurrente financiële kosten € 7,034 € 7,106
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 130,995 € 22,422
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 96,841 € 13,260
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 96,841 € 13,260
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 96,841 € 13,260
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 89,093 € 68,346
Immateriële vaste activa € 651 € 2,646
Materiële vaste activa € 88,411 € 65,669
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 74,753 € 52,372
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 31 € 31
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 542,324 € 466,550
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 226,431 € 277,020
Handelsvorderingen € 221,585 € 275,183
Overige vorderingen € 4,846 € 1,837
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 79,041 € 30,329
Overlopende rekeningen € 8,739 € 8,492
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 631,418 € 534,896
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 263,841 € 167,000
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 245,249 € 148,408
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 243,389 € 144,925
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 367,577 € 367,896
Schulden op meer dan één jaar € 54,730 € 39,637
Financiële schulden € 54,730 € 39,637
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 312,661 € 327,104
Financiële schulden € 120,322 € 112,046
Kredietinstellingen € 120,322 € 112,046
Overige leningen
Handelsschulden € 134,659 € 137,151
Leveranciers € 134,659 € 137,151
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 31,535 € 30,168
Belastingen € 12,328 € 11,878
Bezoldigingen en sociale lasten € 19,207 € 18,291
Overige schulden € 26,059
Overlopende rekeningen € 186 € 1,155
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 631,418 € 534,896

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot