🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

ALSO-Group

0430.015.252

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 22-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 550,328 € 411,597
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 251,472 € 245,853
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 21,490 € 26,040
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -4,093 € 51
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 3,675 € 2,021
Niet-recurrente bedrijfskosten € 3,917
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 273,867 € 137,632
Financiële opbrengsten € 19 € 397
Recurrente financiële opbrengsten € 19 € 397
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 7,061 € 7,034
Recurrente financiële kosten € 7,061 € 7,034
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 266,825 € 130,995
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 199,412 € 96,841
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 199,412 € 96,841
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 199,412 € 96,841
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 118,252 € 89,093
Immateriële vaste activa € 651
Materiële vaste activa € 118,221 € 88,411
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 60,566 € 74,753
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen € 32,771
Financiële vaste activa € 31 € 31
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 651,108 € 542,324
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 372,693 € 226,431
Handelsvorderingen € 370,346 € 221,585
Overige vorderingen € 2,347 € 4,846
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 25,486 € 79,041
Overlopende rekeningen € 12,391 € 8,739
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 769,360 € 631,418
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 463,253 € 263,841
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 444,661 € 245,249
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 442,802 € 243,389
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 306,107 € 367,577
Schulden op meer dan één jaar € 31,131 € 54,730
Financiële schulden € 31,131 € 54,730
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 271,401 € 312,661
Financiële schulden € 120,322
Kredietinstellingen € 120,322
Overige leningen
Handelsschulden € 210,827 € 134,659
Leveranciers € 210,827 € 134,659
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 33,664 € 31,535
Belastingen € 13,116 € 12,328
Bezoldigingen en sociale lasten € 20,549 € 19,207
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 3,576 € 186
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 769,360 € 631,418

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot