🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

ALTIMAR

0430.069.987

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 17-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € -1,744
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 6,319
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) -
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) -
Andere bedrijfskosten € 3,543
Niet-recurrente bedrijfskosten -
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -11,606
Financiële opbrengsten -
Recurrente financiële opbrengsten -
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten -
Financiële kosten € 1,746
Recurrente financiële kosten € 1,746
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -13,353
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen -
Belastingen op het resultaat -
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -13,353
Onttrekking aan de belastingvrije reserves -
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -13,353
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -13,353
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -196,347
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 110,979
Immateriële vaste activa -
Materiële vaste activa € 110,979
Terreinen en gebouwen € 104,363
Installaties, machines en uitrusting € 6,615
Meubilair en rollend materieel -
Overige materiële vaste activa -
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen -
Financiële vaste activa -
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 12,881
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen -
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden -
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering -
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 9,386
Handelsvorderingen -
Overige vorderingen € 9,386
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 3,495
Overlopende rekeningen -
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 123,859
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 33,836
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 223,104
Geplaatst kapitaal € 223,104
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies -
Herwaarderingsmeerwaarden -
Reserves € 7,078
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve € 7,078
Inkoop eigen aandelen
Overige -
Belastingvrije reserves -
Beschikbare reserves -
Overgedragen winst (verlies) € -196,347
Kapitaalsubsidies -
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten -
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen -
Overige risico's en kosten -
Uitgestelde belastingen -
SCHULDEN € 90,023
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 90,023
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen -
Handelsschulden € 548
Leveranciers € 548
Vooruitbetalingen op bestellingen -
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 482
Belastingen € 482
Bezoldigingen en sociale lasten -
Overige schulden € 88,994
Overlopende rekeningen -
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 123,859

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot