🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

APOTEEK STAES

0430.128.880

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 14-01-1987
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 181,642 € 153,396
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 108,982 € 123,244
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 27,389 € 39,134
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,081 € 4,930
Niet-recurrente bedrijfskosten € 18,173
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 25,016 € -13,912
Financiële opbrengsten € 1,216 € 4,546
Recurrente financiële opbrengsten € 1,216 € 4,546
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 25,779 € 19,652
Recurrente financiële kosten € 25,779 € 19,652
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 453 € -29,018
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 271 € 310
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 183 € -29,327
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 183 € -29,327
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 183 € -29,327
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 5,613
Overgedragen winst (verlies) € -10,582 € -10,765
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 418,088 € 443,656
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 411,891 € 437,459
Terreinen en gebouwen € 399,493 € 420,462
Installaties, machines en uitrusting € 5,300 € 9,357
Meubilair en rollend materieel € 7,098 € 7,640
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 6,197 € 6,197
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 150,519 € 171,720
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 93,877 € 93,577
Voorraden € 93,877 € 93,577
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 43,051 € 54,561
Handelsvorderingen € 43,040 € 45,574
Overige vorderingen € 11 € 8,987
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 3,133 € 17,770
Overlopende rekeningen € 10,457 € 5,811
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 568,607 € 615,376
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 218,312 € 218,129
Inbreng € 200,000 € 200,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 200,000 € 200,000
Geplaatst kapitaal € 200,000 € 200,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 28,895 € 28,895
Onbeschikbare reserves € 12,395 € 12,395
Wettelijke reserve € 12,395 € 12,395
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 16,500 € 16,500
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € -10,582 € -10,765
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 350,295 € 397,247
Schulden op meer dan één jaar € 94,737 € 126,398
Financiële schulden € 94,737 € 126,398
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 249,443 € 240,309
Financiële schulden € 149,935 € 138,813
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 54,917 € 45,537
Leveranciers € 54,917 € 45,537
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 14,919 € 24,485
Belastingen € 1,908 € 3,581
Bezoldigingen en sociale lasten € 13,010 € 20,904
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 6,115 € 30,540
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 568,607 € 615,376

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot