🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

APOTEEK STAES

0430.128.880

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 14-01-1987
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 186,537 € 181,642
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 106,133 € 108,982
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 25,719 € 27,389
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,036 € 2,081
Niet-recurrente bedrijfskosten € 3,886 € 18,173
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 48,762 € 25,016
Financiële opbrengsten € 2,522 € 1,216
Recurrente financiële opbrengsten € 2,522 € 1,216
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 9,121 € 25,779
Recurrente financiële kosten € 9,121 € 25,779
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 42,162 € 453
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 41,875 € 183
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 41,875 € 183
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 41,875 € 183
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -10,582 € -10,765
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -10,582
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 392,369 € 418,088
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 386,172 € 411,891
Terreinen en gebouwen € 378,524 € 399,493
Installaties, machines en uitrusting € 3,066 € 5,300
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 6,197 € 6,197
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 171,515 € 150,519
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 80,221 € 43,051
Handelsvorderingen € 48,027 € 43,040
Overige vorderingen € 32,194 € 11
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 3,731 € 3,133
Overlopende rekeningen € 8,022 € 10,457
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 563,884 € 568,607
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 260,187 € 218,312
Inbreng € 200,000 € 200,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 200,000 € 200,000
Geplaatst kapitaal € 200,000 € 200,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 60,187 € 28,895
Onbeschikbare reserves € 13,995 € 12,395
Wettelijke reserve € 13,995 € 12,395
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 29,693
Overgedragen winst (verlies) € -10,582
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 303,697 € 350,295
Schulden op meer dan één jaar € 95,921 € 94,737
Financiële schulden € 95,921 € 94,737
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 205,215 € 249,443
Financiële schulden € 49,985 € 149,935
Kredietinstellingen € 49,985 € 149,935
Overige leningen
Handelsschulden € 51,764 € 54,917
Leveranciers € 51,764 € 54,917
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 20,278 € 14,919
Belastingen € 2,625 € 1,908
Bezoldigingen en sociale lasten € 17,652 € 13,010
Overige schulden € 43,202
Overlopende rekeningen € 2,561 € 6,115
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 563,884 € 568,607

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot