🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

APOTEEK STAES

0430.128.880

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 14-01-1987
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 192,269 € 186,537
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 115,190 € 106,133
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 25,540 € 25,719
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,922 € 2,036
Niet-recurrente bedrijfskosten € 3,886
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 49,618 € 48,762
Financiële opbrengsten € 5,160 € 2,522
Recurrente financiële opbrengsten € 5,160 € 2,522
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 9,506 € 9,121
Recurrente financiële kosten € 9,506 € 9,121
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 45,273 € 42,162
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 35,161 € 41,875
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 35,161 € 41,875
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 35,161 € 41,875
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -10,582
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 368,159 € 392,369
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 361,962 € 386,172
Terreinen en gebouwen € 357,555 € 378,524
Installaties, machines en uitrusting € 1,416 € 3,066
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 6,197 € 6,197
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 227,751 € 171,515
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 137,627 € 80,221
Handelsvorderingen € 46,570 € 48,027
Overige vorderingen € 91,057 € 32,194
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 3,035 € 3,731
Overlopende rekeningen € 5,478 € 8,022
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 595,910 € 563,884
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 295,348 € 260,187
Inbreng € 200,000 € 200,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 200,000 € 200,000
Geplaatst kapitaal € 200,000 € 200,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 95,348 € 60,187
Onbeschikbare reserves € 20,000 € 13,995
Wettelijke reserve € 20,000 € 13,995
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 58,848 € 29,693
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 300,562 € 303,697
Schulden op meer dan één jaar € 55,232 € 95,921
Financiële schulden € 55,232 € 95,921
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 241,242 € 205,215
Financiële schulden € 49,985 € 49,985
Kredietinstellingen € 49,985 € 49,985
Overige leningen
Handelsschulden € 76,887 € 51,764
Leveranciers € 76,887 € 51,764
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 30,990 € 20,278
Belastingen € 11,888 € 2,625
Bezoldigingen en sociale lasten € 19,102 € 17,652
Overige schulden € 42,691 € 43,202
Overlopende rekeningen € 4,088 € 2,561
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 595,910 € 563,884

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot