🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

APOTHEEK MEES SCHULEN

0430.012.777

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 11-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 344,588 € 248,255
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 140,716 € 90,567
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 26,222 € 22,821
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 23,408 € 21,471
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 154,242 € 113,396
Financiële opbrengsten € 27,680 € 35,244
Recurrente financiële opbrengsten € 27,680 € 35,244
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 7,431 € 8,579
Recurrente financiële kosten € 7,431 € 8,579
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 174,491 € 140,061
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 1,140 € 454
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 173,350 € 139,607
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 173,350 € 139,607
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 173,350 € 139,607
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 350 € 107
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst € 173,000 € 139,500
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 137,368 € 135,221
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 136,988 € 134,841
Terreinen en gebouwen € 110,735 € 130,114
Installaties, machines en uitrusting € 3,151 € 4,150
Meubilair en rollend materieel € 23,103 € 207
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 380 € 380
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 496,406 € 576,130
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 143,640 € 115,543
Voorraden € 143,640 € 115,543
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 168,418 € 294,270
Handelsvorderingen € 143,747 € 286,037
Overige vorderingen € 24,671 € 8,233
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 51,913 € 135,808
Overlopende rekeningen € 126,681 € 24,754
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 633,775 € 711,351
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 131,019 € 130,669
Inbreng € 62,000 € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 69,019 € 68,669
Onbeschikbare reserves € 13,700 € 13,700
Wettelijke reserve € 13,700 € 13,700
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 2,975 € 2,975
Beschikbare reserves € 52,344 € 51,994
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 502,755 € 580,682
Schulden op meer dan één jaar € 44,206 € 57,886
Financiële schulden € 44,206 € 57,886
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 457,808 € 511,669
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 226,693 € 320,123
Leveranciers € 226,693 € 320,123
Vooruitbetalingen op bestellingen - € 7,786
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 19,889 € 12,669
Belastingen € 640 -
Bezoldigingen en sociale lasten € 19,249 € 12,669
Overige schulden € 176,990 € 143,467
Overlopende rekeningen € 742 € 11,128
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 633,775 € 711,351

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot