🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

APOTHEEK MEES SCHULEN

0430.012.777

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 11-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 274,227 € 344,588
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 140,525 € 140,716
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 26,210 € 26,222
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 23,585 € 23,408
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 83,908 € 154,242
Financiële opbrengsten € 29,848 € 27,680
Recurrente financiële opbrengsten € 22,608 € 27,680
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 7,240
Financiële kosten € 5,715 € 7,431
Recurrente financiële kosten € 5,715 € 7,431
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 108,040 € 174,491
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 107,662 € 173,350
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 107,662 € 173,350
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 107,662 € 173,350
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst € 107,500 € 173,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 127,100 € 137,368
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 126,760 € 136,988
Terreinen en gebouwen € 91,357 € 110,735
Installaties, machines en uitrusting € 2,152 € 3,151
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 340 € 380
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 564,431 € 496,406
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 236,800 € 168,418
Handelsvorderingen € 120,775 € 143,747
Overige vorderingen € 116,025 € 24,671
Geldbeleggingen € 5,755 € 5,755
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 57,161 € 51,913
Overlopende rekeningen € 132,404 € 126,681
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 691,531 € 633,775
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 131,181 € 131,019
Inbreng € 62,000 € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 69,181 € 69,019
Onbeschikbare reserves € 13,700 € 13,700
Wettelijke reserve € 13,700 € 13,700
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 52,506 € 52,344
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 560,350 € 502,755
Schulden op meer dan één jaar € 10,765 € 44,206
Financiële schulden € 10,765 € 44,206
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 548,492 € 457,808
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 375,568 € 226,693
Leveranciers € 375,568 € 226,693
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 20,111 € 19,889
Belastingen € 640 € 640
Bezoldigingen en sociale lasten € 19,470 € 19,249
Overige schulden € 112,876 € 176,990
Overlopende rekeningen € 1,093 € 742
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 691,531 € 633,775

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot