🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

APOTHEEK MEES SCHULEN

0430.012.777

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 11-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 375,823 € 274,227
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 135,902 € 140,525
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 16,433 € 26,210
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 3,737 € 23,585
Niet-recurrente bedrijfskosten € 54
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 219,698 € 83,908
Financiële opbrengsten € 2,143 € 29,848
Recurrente financiële opbrengsten € 2,143 € 22,608
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 7,240
Financiële kosten € 4,164 € 5,715
Recurrente financiële kosten € 4,164 € 5,715
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 217,677 € 108,040
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 216,299 € 107,662
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 216,299 € 107,662
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 216,299 € 107,662
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst € 216,000 € 107,500
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 107,347 € 127,100
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 107,007 € 126,760
Terreinen en gebouwen € 82,681 € 91,357
Installaties, machines en uitrusting € 4,817 € 2,152
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 340 € 340
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 652,960 € 564,431
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 270,953 € 236,800
Handelsvorderingen € 269,148 € 120,775
Overige vorderingen € 1,805 € 116,025
Geldbeleggingen € 5,755 € 5,755
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 203,129 € 57,161
Overlopende rekeningen € 20,000 € 132,404
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 760,306 € 691,531
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 131,480 € 131,181
Inbreng € 62,000 € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 69,480 € 69,181
Onbeschikbare reserves € 13,700 € 13,700
Wettelijke reserve € 13,700 € 13,700
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 52,806 € 52,506
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 628,826 € 560,350
Schulden op meer dan één jaar € 5,817 € 10,765
Financiële schulden € 5,817 € 10,765
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 622,996 € 548,492
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 335,497 € 375,568
Leveranciers € 335,497 € 375,568
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 13,625 € 20,111
Belastingen € 550 € 640
Bezoldigingen en sociale lasten € 13,075 € 19,470
Overige schulden € 268,926 € 112,876
Overlopende rekeningen € 13 € 1,093
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 760,306 € 691,531

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot