🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

ARASS HOTEL & BUSINESS FLATS

0430.082.459

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 18-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 500,282
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 360,932
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 169,929
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 10,813
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) -
Andere bedrijfskosten € 69,669
Niet-recurrente bedrijfskosten -
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -111,062
Financiële opbrengsten € 2,818
Recurrente financiële opbrengsten € 2,818
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten -
Financiële kosten € 1,219
Recurrente financiële kosten € 1,219
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -109,464
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen -
Belastingen op het resultaat € 118
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -109,582
Onttrekking aan de belastingvrije reserves -
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -109,582
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -109,582
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 39,487
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,196,167
Immateriële vaste activa -
Materiële vaste activa € 1,194,454
Terreinen en gebouwen -
Installaties, machines en uitrusting € 8,945
Meubilair en rollend materieel -
Overige materiële vaste activa € 1,035,210
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen € 150,300
Financiële vaste activa € 1,713
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 429,516
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen -
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 20,716
Voorraden € 20,716
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering -
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 354,475
Handelsvorderingen € 196,932
Overige vorderingen € 157,543
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 45,630
Overlopende rekeningen € 8,694
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,625,683
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 361,647
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 262,000
Geplaatst kapitaal € 262,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies -
Herwaarderingsmeerwaarden -
Reserves € 18,379
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve € 18,379
Inkoop eigen aandelen
Overige -
Belastingvrije reserves -
Beschikbare reserves -
Overgedragen winst (verlies) € 39,487
Kapitaalsubsidies € 41,782
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten -
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen -
Overige risico's en kosten -
Uitgestelde belastingen -
SCHULDEN € 1,264,035
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 1,087,872
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen -
Handelsschulden € 691,724
Leveranciers € 691,724
Vooruitbetalingen op bestellingen € 44,872
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 46,090
Belastingen -
Bezoldigingen en sociale lasten € 46,090
Overige schulden € 305,186
Overlopende rekeningen € 176,163
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,625,683

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot