🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

ARASS HOTEL & BUSINESS FLATS

0430.082.459

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 18-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 78,021 € -168,679
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 300,948 € 272,779
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 163,654 € 165,524
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 110,343 € 80,225
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -496,924 € -687,206
Financiële opbrengsten € 3,097 € 2,833
Recurrente financiële opbrengsten € 3,097 € 2,833
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 13,495 € 7,819
Recurrente financiële kosten € 13,495 € 7,819
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -507,321 € -692,193
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -507,321 € -692,193
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -507,321 € -692,193
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -507,321 € -692,193
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -652,705 € 39,487
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -1,160,027 € -652,705
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 872,587 € 1,030,643
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 870,875 € 1,028,931
Terreinen en gebouwen € 149,863 -
Installaties, machines en uitrusting € 4,692 € 6,026
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen € 300 € 150,300
Financiële vaste activa € 1,713 € 1,713
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 329,474 € 323,499
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 34,519 € 244,653
Handelsvorderingen € 34,519 € 90,309
Overige vorderingen - € 154,344
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 267,370 € 48,623
Overlopende rekeningen € 6,869 € 9,507
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,202,061 € 1,354,143
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € -843,437 € -333,331
Inbreng € 262,000 € 262,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 262,000 € 262,000
Geplaatst kapitaal € 262,000 € 262,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 18,379 € 18,379
Onbeschikbare reserves € 18,379 € 18,379
Wettelijke reserve € 18,379 € 18,379
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € -1,160,027 € -652,705
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 2,045,498 € 1,687,473
Schulden op meer dan één jaar € 110,662 € 225,000
Financiële schulden € 110,662 € 225,000
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 1,884,649 € 1,303,476
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 1,433,817 € 885,490
Leveranciers € 1,433,817 € 885,490
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 43,338 € 32,430
Belastingen € 1,528 -
Bezoldigingen en sociale lasten € 41,811 € 32,430
Overige schulden € 285,186 € 285,186
Overlopende rekeningen € 50,187 € 158,998
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,202,061 € 1,354,143

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot