🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

B.M.G.

0430.137.194

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 22-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 81,133 € 5,309
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 17,909 € 22,803
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,670 € 2,969
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 60,555 € -20,462
Financiële opbrengsten € 0
Recurrente financiële opbrengsten € 0
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 10,295 € 3,980
Recurrente financiële kosten € 10,295 € 3,980
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 50,260 € -24,441
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 50,260 € -24,441
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 50,260 € -24,441
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 50,260 € -24,441
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -208,726 € -258,985
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 299,728 € 421,365
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 299,728 € 421,365
Terreinen en gebouwen € 296,501 € 414,910
Installaties, machines en uitrusting € 3,227 € 6,455
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,827 € 6,922
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 1,827 € 6,922
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 301,555 € 428,286
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 119,638 € 99,991
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 162,000 € 162,000
Geplaatst kapitaal € 162,000 € 162,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden € 87,941 € 122,449
Reserves € 78,423 € 74,527
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve € 3,099 € 3,099
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 75,324 € 71,429
Overgedragen winst (verlies) € -208,726 € -258,985
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 181,917 € 328,295
Schulden op meer dan één jaar € 323,580
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 175,291 € 4,715
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 66 € 4,715
Leveranciers € 66 € 4,715
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 175,225
Overlopende rekeningen € 6,626
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 301,555 € 428,286

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot