🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

B.M.G.

0430.137.194

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 22-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 177,124 € 125,526
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 9,788
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -4,849
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,716 € 3,240
Niet-recurrente bedrijfskosten € 7,347
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 180,256 € 105,151
Financiële opbrengsten € 7,254
Recurrente financiële opbrengsten € 7,254
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 177 € 1,470
Recurrente financiële kosten € 177 € 1,470
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 187,334 € 103,681
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 51,785 € 25,460
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 135,548 € 78,221
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 135,548 € 78,221
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 135,548 € 78,221
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 81,064
Overgedragen winst (verlies) € -130,505
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 187,880
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 187,880
Terreinen en gebouwen € 187,880
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 270,251 € 12,208
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 192,991 € 5,065
Handelsvorderingen € 3,025
Overige vorderingen € 192,991 € 2,040
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 77,260 € 7,143
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 270,251 € 200,088
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 248,064 € 167,844
Inbreng € 162,000 € 162,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 162,000 € 162,000
Geplaatst kapitaal € 162,000 € 162,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden € 55,328
Reserves € 86,064 € 81,020
Onbeschikbare reserves € 7,152 € 3,099
Wettelijke reserve € 7,152 € 3,099
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 78,912 € 77,921
Overgedragen winst (verlies) € -130,505
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 22,187 € 32,244
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 22,187 € 30,957
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 402 € 688
Leveranciers € 402 € 688
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 21,785
Belastingen € 21,785
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 30,269
Overlopende rekeningen € 1,287
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 270,251 € 200,088

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot