BANGANI

0738.677.467

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 03-12-2019
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 43,977 € 27,723
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 217 € 1,570
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 9,050 € 5,623
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 964 € 968
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 33,746 € 19,561
Financiële opbrengsten € 11 € 40
Recurrente financiële opbrengsten € 11 € 40
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,167 € 1,183
Recurrente financiële kosten € 1,167 € 1,183
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 32,590 € 18,418
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 31,401 € 18,418
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 31,401 € 18,418
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 31,401 € 18,418
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 47,684 € 48,487
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 47,684 € 48,487
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 9,941 € 13,061
Meubilair en rollend materieel € 8,356 € 2,463
Overige materiële vaste activa € 29,388 € 32,963
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 64,427 € 32,298
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 8,525 € 4,041
Voorraden € 8,525 € 4,041
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 8,143 € 3,215
Handelsvorderingen € 4,162 € 1,984
Overige vorderingen € 3,980 € 1,231
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 47,760 € 25,042
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 112,111 € 80,784
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 51,819 € 20,418
Inbreng € 2,000 € 2,000
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 49,819 € 18,418
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 49,819 € 18,418
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 60,292 € 60,366
Schulden op meer dan één jaar € 15,581 € 21,295
Financiële schulden € 15,581 € 21,295
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen € 228
Schulden op ten hoogste één jaar € 44,711 € 21,572
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 11,760 € 982
Leveranciers € 11,760 € 982
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 9,240
Belastingen € 9,226
Bezoldigingen en sociale lasten € 14
Overige schulden € 15,251 € 14,759
Overlopende rekeningen € 17,500
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 112,111 € 80,784

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot