🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

BECOFIM

0429.918.747

Normale toestand
  CV
  Opgericht in 20-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € -841 € -1,112
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten
Niet-recurrente bedrijfskosten - € 168
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -841 € -1,280
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 2,491 € 1,963
Recurrente financiële kosten € 2,491 € 1,963
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -3,332 € -3,242
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -3,332 € -3,242
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -3,332 € -3,242
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -3,332 € -3,242
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -146,608 € -143,277
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA - -
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa - -
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting - -
Meubilair en rollend materieel - -
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 2,262 € 2,262
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 2,000 € 2,000
Voorraden € 2,000 € 2,000
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 2 € 2
Handelsvorderingen
Overige vorderingen € 2 € 2
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 260 € 260
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,262 € 2,262
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € -124,426 € -121,094
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 18,592 € 18,592
Geplaatst kapitaal € 18,592 € 18,592
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 3,590 € 3,590
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve € 1,859 € 1,859
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 1,731 € 1,731
Overgedragen winst (verlies) € -146,608 € -143,277
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 126,688 € 123,356
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 126,688 € 123,356
Financiële schulden € 12,890 € 12,260
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 7,856 € 7,970
Leveranciers € 7,856 € 7,970
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten - -
Belastingen - -
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 105,941 € 103,126
Overlopende rekeningen -
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,262 € 2,262

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot