🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

BELCHIM

0430.149.369

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 24-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 6,049 € 4,664
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 23,143 € 23,143
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,253 € 2,791
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -19,346 € -21,269
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 21 € 19
Recurrente financiële kosten € 21 € 19
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -19,367 € -21,288
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen € 6,517 € 6,517
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -12,850 € -14,771
Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 12,657 € 12,657
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -194 € -2,114
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -194 € -2,114
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 38,672 € 38,865
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 542,843 € 565,986
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 542,843 € 565,986
Terreinen en gebouwen € 542,843 € 565,986
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 108,865 € 105,089
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 108,865 € 102,989
Overlopende rekeningen € 2,100
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 651,708 € 671,074
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 514,607 € 527,458
Inbreng € 62,500 € 62,500
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,500 € 62,500
Geplaatst kapitaal € 62,500 € 62,500
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 413,436 € 426,092
Onbeschikbare reserves € 7,129 € 7,129
Wettelijke reserve € 6,250 € 6,250
Inkoop eigen aandelen
Overige € 879 € 879
Belastingvrije reserves € 238,174 € 250,831
Beschikbare reserves € 168,133 € 168,133
Overgedragen winst (verlies) € 38,672 € 38,865
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 122,641 € 129,158
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen € 122,641 € 129,158
SCHULDEN € 14,460 € 14,458
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 14,460 € 14,458
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 74 € 73
Leveranciers € 74 € 73
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 14,385 € 14,385
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 651,708 € 671,074

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot