🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

BELCHIM

0430.149.369

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 24-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 5,885 € 6,049
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 23,143 € 23,143
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,317 € 2,253
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -19,575 € -19,346
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 23 € 21
Recurrente financiële kosten € 23 € 21
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -19,598 € -19,367
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -13,081 € -12,850
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -424 € -194
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -424 € -194
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 38,672 € 38,865
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 38,247 € 38,672
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 519,701 € 542,843
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 519,701 € 542,843
Terreinen en gebouwen € 519,701 € 542,843
Installaties, machines en uitrusting - -
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 113,090 € 108,865
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 113,090 € 108,865
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 632,790 € 651,708
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 501,526 € 514,607
Inbreng € 62,500 € 62,500
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,500 € 62,500
Geplaatst kapitaal € 62,500 € 62,500
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 400,779 € 413,436
Onbeschikbare reserves € 7,129 € 7,129
Wettelijke reserve € 6,250 € 6,250
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 168,133 € 168,133
Overgedragen winst (verlies) € 38,247 € 38,672
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 116,124 € 122,641
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 15,140 € 14,460
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 14,460 € 14,460
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 74 € 74
Leveranciers € 74 € 74
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 14,385 € 14,385
Overlopende rekeningen € 680
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 632,790 € 651,708

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot