🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

BENES DELTA

0430.075.531

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 19-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 33,605 € 43,671
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 21,198 € 21,198
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 10,372 € 9,430
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 2,034 € 13,043
Financiële opbrengsten € 643 € 12,115
Recurrente financiële opbrengsten € 643 € 12,115
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 661 € 895
Recurrente financiële kosten € 661 € 895
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 2,016 € 24,263
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 827 € 8,083
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 1,189 € 16,180
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,189 € 16,180
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,189 € 16,180
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 15,742 € 14,552
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 147,020 € 168,218
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 147,020 € 168,218
Terreinen en gebouwen € 145,099 € 166,297
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 1,921 € 1,921
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 39,901 € 29,789
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 3,243 € 17,722
Handelsvorderingen € 2,541 € 5,175
Overige vorderingen € 702 € 12,547
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 36,658 € 12,067
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 186,921 € 198,007
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 144,786 € 143,596
Inbreng € 20,000 € 20,000
Onbeschikbaar € 20,000 € 20,000
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 109,044 € 109,044
Onbeschikbare reserves € 37,294 € 37,294
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige € 37,294
Belastingvrije reserves € 37,500 € 37,500
Beschikbare reserves € 34,250 € 34,250
Overgedragen winst (verlies) € 15,742 € 14,552
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 42,136 € 54,410
Schulden op meer dan één jaar € 10,229 € 22,382
Financiële schulden € 10,229 € 22,382
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 31,906 € 32,028
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 6,398 € 4,178
Leveranciers € 6,398 € 4,178
Vooruitbetalingen op bestellingen € 21
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 12,883 € 14,867
Belastingen € 12,883 € 14,867
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 472 € 942
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 186,921 € 198,007

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot