🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

BENES DELTA

0430.075.531

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 19-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 37,349 € 36,212
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 19,041 € 21,198
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 11,174 € 10,569
Niet-recurrente bedrijfskosten € 2,271
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 4,863 € 4,444
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 347 € 510
Recurrente financiële kosten € 347 € 510
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 4,517 € 3,935
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 3,115 € -6,501
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 3,115 € 30,999
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 3,115 € 30,999
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 15,742 € 15,742
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 18,856 € 15,742
Uit te keren winst € 34,250
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 104,860 € 125,822
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 104,860 € 125,822
Terreinen en gebouwen € 93,498 € 123,901
Installaties, machines en uitrusting € 11,361
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 38,413 € 42,388
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 36,746 € 40,153
Handelsvorderingen € 2,029
Overige vorderingen € 36,746 € 38,124
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 1,667 € 2,235
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 143,272 € 168,209
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 107,149 € 138,285
Inbreng € 20,000 € 20,000
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 68,293 € 102,543
Onbeschikbare reserves € 37,294 € 37,294
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 30,999 € 65,249
Overgedragen winst (verlies) € 18,856 € 15,742
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 36,123 € 29,925
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 36,123 € 29,925
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 23,813 € 7,656
Leveranciers € 23,813 € 7,656
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 11,837 € 11,567
Belastingen € 11,837 € 11,567
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 472 € 472
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 143,272 € 168,209

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot