🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

BTM - FORTALIS

0429.912.710

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 01-09-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 321,092
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 164,372
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 43,920
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 5,325
Niet-recurrente bedrijfskosten € 1,200
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 106,276
Financiële opbrengsten € 3,129
Recurrente financiële opbrengsten € 3,129
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 11,786
Recurrente financiële kosten € 11,786
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 97,619
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 36,837
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 60,781
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 60,781
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 60,781
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 60,781
Overgedragen winst (verlies) € 231,249
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 591,932
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 591,774
Terreinen en gebouwen € 547,684
Installaties, machines en uitrusting € 7,909
Meubilair en rollend materieel € 2,925
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 158
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 245,327
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 32,664
Voorraden € 32,664
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 42,121
Handelsvorderingen € 41,063
Overige vorderingen € 1,058
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 163,435
Overlopende rekeningen € 7,108
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 837,259
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 473,737
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 18,592
Geplaatst kapitaal € 18,592
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 223,896
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve € 1,859
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 46,500
Beschikbare reserves € 175,537
Overgedragen winst (verlies) € 231,249
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 363,522
Schulden op meer dan één jaar € 5,507
Financiële schulden € 5,507
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 351,802
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 37,508
Leveranciers € 37,508
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 18,008
Belastingen € 11,701
Bezoldigingen en sociale lasten € 6,307
Overige schulden € 279,179
Overlopende rekeningen € 6,214
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 837,259

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot