🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

BTM - FORTALIS

0429.912.710

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 01-09-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 544,679 € 444,090
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 230,057 € 240,649
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 55,097 € 56,686
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 8,556 € 53,625
Niet-recurrente bedrijfskosten - € 438
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 250,968 € 92,692
Financiële opbrengsten € 775 € 4,855
Recurrente financiële opbrengsten € 775 € 4,855
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 16,458 € 17,150
Recurrente financiële kosten € 16,458 € 17,150
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 235,285 € 80,397
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 164,228 € 38,075
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 164,228 € 84,575
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 164,228 € 84,575
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 234,140 € 232,564
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 238,367 € 234,140
Uit te keren winst € 64,756 € 30,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,033,224 € 889,546
Immateriële vaste activa € 2,105 -
Materiële vaste activa € 1,031,119 € 889,546
Terreinen en gebouwen € 805,407 € 830,136
Installaties, machines en uitrusting € 118,955 € 19,358
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen € 26,162 -
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 437,069 € 301,423
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 147,302 € 77,625
Handelsvorderingen € 106,057 € 45,179
Overige vorderingen € 41,245 € 32,446
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 247,896 € 195,970
Overlopende rekeningen € 22,216 € 9,270
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,470,293 € 1,190,969
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 602,600 € 503,128
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 345,641 € 250,396
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 343,781 € 248,537
Overgedragen winst (verlies) € 238,367 € 234,140
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 867,693 € 687,842
Schulden op meer dan één jaar € 619,186 € 533,796
Financiële schulden € 351,241 € 265,851
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 236,969 € 142,863
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 55,958 € 40,550
Leveranciers € 55,958 € 40,550
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 61,176 € 42,401
Belastingen € 40,916 € 14,357
Bezoldigingen en sociale lasten € 20,260 € 28,044
Overige schulden € 75,576 € 37,605
Overlopende rekeningen € 11,538 € 11,183
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,470,293 € 1,190,969

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot