CAMMAERT ELASTISCHE VOEGWERKEN RENOVATIE

0423.924.840

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 01-04-1983
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 895,036 € 1,064,094
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 812,302 € 690,466
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 52,637 € 74,002
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 10,645 € 7,564
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 19,452 € 292,062
Financiële opbrengsten € 8,758 € 6,554
Recurrente financiële opbrengsten € 8,758 € 6,554
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 7,383 € 5,100
Recurrente financiële kosten € 5,127 € 5,100
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 20,827 € 293,516
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 5,035 € 90,748
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 15,792 € 202,768
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 15,792 € 202,768
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 15,792 € 202,768
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 131,340
Overgedragen winst (verlies) € 33,786
Uit te keren winst € 49,578 € 71,428
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 120,820 € 133,318
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 120,395 € 132,893
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 12,157 € 9,220
Meubilair en rollend materieel € 107,620 € 122,489
Overige materiële vaste activa € 618 € 1,184
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 425 € 425
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,194,207 € 1,298,918
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 183,410 € 306,334
Voorraden € 183,410 € 306,334
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 496,320 € 696,498
Handelsvorderingen € 378,479 € 616,491
Overige vorderingen € 117,841 € 80,007
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 485,633 € 272,747
Overlopende rekeningen € 28,844 € 23,339
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,315,027 € 1,432,236
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,029,078 € 1,063,759
Inbreng € 649,330 € 649,330
Onbeschikbaar € 649,330 € 649,330
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 377,658 € 377,658
Onbeschikbare reserves € 8,054 € 8,054
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 369,604 € 369,604
Overgedragen winst (verlies) € 33,786
Kapitaalsubsidies € 2,090 € 2,985
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 285,949 € 368,477
Schulden op meer dan één jaar € 65,746 € 99,715
Financiële schulden € 65,746 € 99,715
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 215,900 € 265,444
Financiële schulden € 33,487 € 26,797
Kredietinstellingen
Overige leningen € 33,487 € 26,797
Handelsschulden € 75,038 € 92,820
Leveranciers € 75,038 € 92,820
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 23,828 € 40,428
Belastingen € 8,535 € 29,317
Bezoldigingen en sociale lasten € 15,293 € 11,111
Overige schulden € 49,577 € 71,429
Overlopende rekeningen € 4,303 € 3,318
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,315,027 € 1,432,236

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot