🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

CARREFOUR EUROPEEN DES TECHNOLOGIES SOCIALES

0430.124.427

Normale toestand
  VZW
  Opgericht in 18-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 30,675 € 225,395
Omzet € 410,000 € 682,500
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 1,408 € 1,518
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 171,208 € 190,337
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -41,941 € 45,539
Financiële opbrengsten € 12,675 € 19,950
Recurrente financiële opbrengsten € 12,675 € 19,950
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 19,282 € 54,873
Recurrente financiële kosten € 7 € 682
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -48,548 € 10,616
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat -
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -48,548 € 10,616
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -48,548 € 10,616
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -48,548 € 10,616
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 251,650 € 300,198
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa - -
Materiële vaste activa € 1,004,554 € 1,005,962
Terreinen en gebouwen € 1,004,217 € 1,004,217
Installaties, machines en uitrusting € 337 € 832
Meubilair en rollend materieel - € 913
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 249,500 € 249,500
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 2,019,377 € 2,268,108
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,003,815 € 1,122,945
Handelsvorderingen € 1,065 € 72,183
Overige vorderingen € 1,002,750 € 1,050,762
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 812,593 € 942,125
Overlopende rekeningen € 3,123 € 3,192
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 3,273,431 € 3,523,569
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,661,902 € 1,710,450
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 251,650 € 300,198
Kapitaalsubsidies - -
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 1,099,888 € 1,199,888
Voorzieningen voor risico's en kosten € 1,099,888 € 1,199,888
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten € 1,098,638 € 1,198,638
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 511,642 € 613,232
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 511,642 € 611,048
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 11,047 € 12,453
Leveranciers € 11,047 € 12,453
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 140,595 € 140,595
Belastingen € 140,595 € 140,595
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen - € 2,184
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 3,273,431 € 3,523,569

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot