🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

CARREFOUR EUROPEEN DES TECHNOLOGIES SOCIALES

0430.124.427

Normale toestand
  VZW
  Opgericht in 18-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 233,612 € 30,675
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 337 € 1,408
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 2,750
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 103,155 € 171,208
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 127,369 € -41,941
Financiële opbrengsten € 12,871 € 12,675
Recurrente financiële opbrengsten € 12,871 € 12,675
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 834 € 19,282
Recurrente financiële kosten € 830 € 7
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten € 3 € 19,276
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 139,406 € -48,548
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 139,406 € -48,548
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 139,406 € -48,548
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 139,406 € -48,548
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 251,650 € 300,198
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 391,056 € 251,650
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,253,717 € 1,254,054
Immateriële vaste activa - -
Materiële vaste activa € 1,004,217 € 1,004,554
Terreinen en gebouwen € 1,004,217 € 1,004,217
Installaties, machines en uitrusting - € 337
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 249,500 € 249,500
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 2,145,867 € 2,019,377
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 201,718 € 1,003,815
Handelsvorderingen € 2,718 € 1,065
Overige vorderingen € 199,000 € 1,002,750
Geldbeleggingen € 199,846 € 199,846
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 1,740,097 € 812,593
Overlopende rekeningen € 4,206 € 3,123
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 3,399,583 € 3,273,431
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,801,308 € 1,661,902
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 391,056 € 251,650
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 1,099,888 € 1,099,888
Voorzieningen voor risico's en kosten € 1,099,888 € 1,099,888
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten € 1,098,638 € 1,098,638
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 498,388 € 511,642
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 495,967 € 511,642
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 10,507 € 11,047
Leveranciers € 10,507 € 11,047
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 125,460 € 140,595
Belastingen € 125,460 € 140,595
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 360,000 € 360,000
Overlopende rekeningen € 2,422 -
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 3,399,583 € 3,273,431

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot