CASHALLO

0422.105.891

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 17-11-1981
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 307,321 € 362,096
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 162,519 € 464,226
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 19,483 € 8,526
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -15,038 € -3,191
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 5,236 € 11,683
Niet-recurrente bedrijfskosten € 8 € 180
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 135,114 € -119,330
Financiële opbrengsten € 45,344 € 383,772
Recurrente financiële opbrengsten € 45,344 € 63,960
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 319,813
Financiële kosten € 7,679 € 4,149
Recurrente financiële kosten € 7,679 € 4,149
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 172,779 € 260,294
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 816 € 7,590
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 171,963 € 252,705
Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 1,512
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 173,475 € 252,705
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 173,475 € 252,705
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 135
Overgedragen winst (verlies) € 813 € -59,823
Uit te keren winst € 133,000 € 250,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 461,535 € 71,216
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 378,390 € 23,771
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 26,330 € 23,771
Overige materiële vaste activa € 352,060
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 83,145 € 47,445
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 927,203 € 913,557
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 62,531 € 79,721
Voorraden € 62,531 € 79,721
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 182,625 € 181,042
Handelsvorderingen € 109,540 € 136,298
Overige vorderingen € 73,085 € 44,744
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 674,664 € 652,795
Overlopende rekeningen € 7,383
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,388,739 € 984,774
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 121,847 € 82,884
Inbreng € 118,600 € 118,600
Onbeschikbaar € 118,600 € 118,600
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 2,434 € 24,107
Onbeschikbare reserves € 2,434 € 2,434
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 1,512
Beschikbare reserves € 20,161
Overgedragen winst (verlies) € 813 € -59,823
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,266,892 € 901,890
Schulden op meer dan één jaar € 182,499 € 104,065
Financiële schulden € 182,499 € 104,065
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 925,692 € 642,594
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 262,048 € 74,619
Leveranciers € 262,048 € 74,619
Vooruitbetalingen op bestellingen € 302,168 € 207,090
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 30,199 € 32,074
Belastingen € 8,238 € 7,590
Bezoldigingen en sociale lasten € 21,961 € 24,484
Overige schulden € 238,000 € 270,738
Overlopende rekeningen € 158,700 € 155,230
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,388,739 € 984,774

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot