CASHALLO

0422.105.891

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 17-11-1981
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 601,181 € 508,808
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 305,356 € 216,702
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 102,308 € 90,218
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 269 € -5,216
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 9,770 € 9,725
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 183,478 € 197,379
Financiële opbrengsten € 84,417 € 58,784
Recurrente financiële opbrengsten € 76,517 € 58,784
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 7,900
Financiële kosten € 6,434 € 6,375
Recurrente financiële kosten € 6,389 € 6,375
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten € 45
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 261,461 € 249,788
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 253,452 € 248,802
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 253,452 € 248,802
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 253,452 € 248,802
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 1,616 € 813
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 5,068 € 1,616
Uit te keren winst € 250,000 € 248,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 367,859 € 398,723
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 331,614 € 362,478
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 125,653 € 83,278
Overige materiële vaste activa € 205,961 € 279,200
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 36,245 € 36,245
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 996,029 € 1,177,489
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 75,637 € 82,307
Voorraden € 75,637 € 82,307
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 249,675 € 311,166
Handelsvorderingen € 218,760 € 240,463
Overige vorderingen € 30,915 € 70,703
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 664,507 € 778,335
Overlopende rekeningen € 6,209 € 5,682
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,363,888 € 1,576,211
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 126,101 € 122,649
Inbreng € 118,600 € 118,600
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 2,434 € 2,434
Onbeschikbare reserves € 2,434 € 2,434
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 5,068 € 1,616
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,237,786 € 1,453,562
Schulden op meer dan één jaar € 149,834 € 185,335
Financiële schulden € 149,834 € 185,335
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 1,087,952 € 1,150,927
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 193,201 € 179,346
Leveranciers € 193,201 € 179,346
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 51,533 € 30,582
Belastingen € 6,402 € 7,867
Bezoldigingen en sociale lasten € 45,131 € 22,715
Overige schulden € 329,478 € 314,500
Overlopende rekeningen € 117,300
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,363,888 € 1,576,211

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot