🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

CHALET CENTER

0430.013.074

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 12-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 12,486,460 € 10,666,250
Brutomarge
Omzet € 12,366,661 € 10,508,109
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) € 22,774 € 38,373
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 93,689 € 54,305
Bedrijfskosten € 11,012,798 € 10,328,767
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 6,576,895 € 5,928,886
Aankopen € 6,604,595 € 6,050,159
Voorraad: afname (toename) € -27,699 € -121,273
Diensten en diverse goederen € 1,994,554 € 2,013,069
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 2,029,988 € 1,971,151
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 291,305 € 347,427
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -75,576
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) € 57,238 € -19,498
Andere bedrijfskosten € 62,818 € 146,658
Niet-recurrente bedrijfskosten € 16,648
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 1,473,662 € 337,483
Financiële opbrengsten € 60,308 € 41,783
Recurrente financiële opbrengsten € 60,308 € 41,783
Opbrengsten uit vlottende activa € 22,777
Andere financiële opbrengsten € 37,530 € 41,783
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 41,192 € 37,995
Recurrente financiële kosten € 41,192 € 37,995
Kosten van schulden € 41,191
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 1 € 37,995
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 1,492,777 € 341,272
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 265,841 € 31,122
Belastingen € 265,841 € 31,122
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen € 0
Winst (Verlies) van het boekjaar € 1,226,936 € 310,150
Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 18,750
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,245,686 € 310,150
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,245,686 € 310,150
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 150,000 € 304,000
Overgedragen winst (verlies) € 5,966 € 10,280
Uit te keren winst € 1,100,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 3,295,130 € 3,268,541
Immateriële vaste activa € 56,209 € 16,186
Materiële vaste activa € 3,208,189 € 3,221,630
Terreinen en gebouwen € 2,727,419 € 2,850,672
Installaties, machines en uitrusting € 235,511 € 262,572
Meubilair en rollend materieel € 103,646 € 24,875
Overige materiële vaste activa € 37,891 € 48,959
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 30,732 € 30,724
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 3,899,748 € 2,340,775
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 1,492,252 € 1,441,778
Voorraden € 1,136,053 € 1,205,361
Handelsgoederen € 64,259 € 82,156
Bestellingen in uitvoering € 356,199 € 236,417
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,083,541 € 607,660
Handelsvorderingen € 457,755 € 290,460
Overige vorderingen € 625,787 € 317,200
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 1,291,902 € 241,405
Overlopende rekeningen € 32,052 € 49,932
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 7,194,879 € 5,609,316
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,960,966 € 1,834,030
Inbreng € 150,000 € 150,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 150,000 € 150,000
Geplaatst kapitaal € 150,000 € 150,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden € 600,000 € 600,000
Reserves € 1,205,000 € 1,073,750
Onbeschikbare reserves € 15,000 € 15,000
Wettelijke reserve € 15,000 € 15,000
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 18,750
Beschikbare reserves € 1,190,000 € 1,040,000
Overgedragen winst (verlies) € 5,966 € 10,280
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 103,427 € 46,189
Voorzieningen voor risico's en kosten € 103,427 € 46,189
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten € 103,427 € 46,189
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 5,130,485 € 3,729,097
Schulden op meer dan één jaar € 1,713,700 € 1,855,465
Financiële schulden € 1,713,700 € 1,855,465
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 3,398,631 € 1,865,091
Financiële schulden € 33,496
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 934,016 € 906,968
Leveranciers € 934,016 € 906,968
Vooruitbetalingen op bestellingen € 734,896 € 302,500
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 420,306 € 391,162
Belastingen € 62,467 € 38,829
Bezoldigingen en sociale lasten € 357,840 € 352,333
Overige schulden € 1,100,445 € 225
Overlopende rekeningen € 18,155 € 8,542
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 7,194,879 € 5,609,316

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot