🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

CHALET CENTER

0430.013.074

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 12-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 18,674,037 € 12,486,460
Brutomarge
Omzet € 18,188,384 € 12,366,661
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 85,364 € 93,689
Bedrijfskosten € 16,640,631 € 11,012,798
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 10,912,303 € 6,576,895
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 2,948,442 € 1,994,554
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 2,298,808 € 2,029,988
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 287,071 € 291,305
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) € 131,027 € 57,238
Andere bedrijfskosten € 62,980 € 62,818
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 2,033,405 € 1,473,662
Financiële opbrengsten € 103,260 € 60,308
Recurrente financiële opbrengsten € 103,260 € 60,308
Opbrengsten uit vlottende activa € 18,800 € 22,777
Andere financiële opbrengsten € 84,460 € 37,530
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 31,750 € 41,192
Recurrente financiële kosten € 31,750 € 41,192
Kosten van schulden € 31,750 € 41,191
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 1
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 2,104,915 € 1,492,777
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 492,181 € 265,841
Belastingen € 492,181 € 265,841
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen € 0
Winst (Verlies) van het boekjaar € 1,612,734 € 1,226,936
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,612,734 € 1,245,686
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,612,734 € 1,245,686
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 5,966 € 10,280
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 78,701 € 5,966
Uit te keren winst € 230,000 € 450,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 3,538,371 € 3,295,130
Immateriële vaste activa € 102,805 € 56,209
Materiële vaste activa € 3,381,681 € 3,208,189
Terreinen en gebouwen € 2,627,077 € 2,727,419
Installaties, machines en uitrusting € 250,716 € 235,511
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 53,886 € 30,732
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa € 53,886 € 30,732
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten € 53,886 € 30,732
VLOTTENDE ACTIVA € 4,838,582 € 3,899,748
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,154,495 € 1,083,541
Handelsvorderingen € 556,444 € 457,755
Overige vorderingen € 598,051 € 625,787
Geldbeleggingen € 600,602
Eigen aandelen
Overige beleggingen € 600,602
Liquide middelen € 832,949 € 1,291,902
Overlopende rekeningen € 25,899 € 32,052
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 8,376,953 € 7,194,879
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 2,043,701 € 1,960,966
Inbreng € 150,000 € 150,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 150,000 € 150,000
Geplaatst kapitaal € 150,000 € 150,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,215,000 € 1,205,000
Onbeschikbare reserves € 15,000 € 15,000
Wettelijke reserve € 15,000 € 15,000
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 1,200,000 € 1,190,000
Overgedragen winst (verlies) € 78,701 € 5,966
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 234,454 € 103,427
Voorzieningen voor risico's en kosten € 234,454 € 103,427
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten € 234,454 € 103,427
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 6,098,799 € 5,130,485
Schulden op meer dan één jaar € 1,422,971 € 1,713,700
Financiële schulden € 1,422,971 € 1,713,700
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen € 1,219,407 € 1,648,420
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 4,657,982 € 3,398,631
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 1,348,144 € 934,016
Leveranciers € 1,348,144 € 934,016
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 674,674 € 420,306
Belastingen € 289,119 € 62,467
Bezoldigingen en sociale lasten € 385,555 € 357,840
Overige schulden € 1,531,068 € 1,100,445
Overlopende rekeningen € 17,846 € 18,155
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 8,376,953 € 7,194,879

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot