🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

CHALET CENTER

0430.013.074

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 12-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 17,395,466 € 18,674,037
Brutomarge
Omzet € 17,610,524 € 18,188,384
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 105,346 € 85,364
Bedrijfskosten € 15,070,318 € 16,640,631
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 9,256,915 € 10,912,303
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 2,929,897 € 2,948,442
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 2,587,971 € 2,298,808
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 328,063 € 287,071
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 14,976
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) € -115,247 € 131,027
Andere bedrijfskosten € 66,658 € 62,980
Niet-recurrente bedrijfskosten € 1,084
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 2,325,148 € 2,033,405
Financiële opbrengsten € 105,786 € 103,260
Recurrente financiële opbrengsten € 105,786 € 103,260
Opbrengsten uit vlottende activa € 14,915 € 18,800
Andere financiële opbrengsten € 72,632 € 84,460
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 117,099 € 31,750
Recurrente financiële kosten € 117,099 € 31,750
Kosten van schulden € 29,104 € 31,750
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 87,889
Andere financiële kosten € 106
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 2,313,836 € 2,104,915
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 541,881 € 492,181
Belastingen € 541,881 € 492,181
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 1,771,955 € 1,612,734
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,771,955 € 1,612,734
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,771,955 € 1,612,734
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 78,701 € 5,966
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 100,656 € 78,701
Uit te keren winst € 350,000 € 230,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 3,487,514 € 3,538,371
Immateriële vaste activa € 125,551 € 102,805
Materiële vaste activa € 3,308,069 € 3,381,681
Terreinen en gebouwen € 2,522,349 € 2,627,077
Installaties, machines en uitrusting € 259,617 € 250,716
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 53,894 € 53,886
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa € 53,894 € 53,886
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten € 53,894 € 53,886
VLOTTENDE ACTIVA € 4,362,146 € 4,838,582
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 324,364 € 1,154,495
Handelsvorderingen € 324,127 € 556,444
Overige vorderingen € 237 € 598,051
Geldbeleggingen € 514,513 € 600,602
Eigen aandelen
Overige beleggingen € 514,513 € 600,602
Liquide middelen € 1,352,913 € 832,949
Overlopende rekeningen € 43,837 € 25,899
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 7,849,660 € 8,376,953
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 2,465,656 € 2,043,701
Inbreng € 150,000 € 150,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 150,000 € 150,000
Geplaatst kapitaal € 150,000 € 150,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,615,000 € 1,215,000
Onbeschikbare reserves € 15,000 € 15,000
Wettelijke reserve € 15,000 € 15,000
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 1,600,000 € 1,200,000
Overgedragen winst (verlies) € 100,656 € 78,701
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 119,207 € 234,454
Voorzieningen voor risico's en kosten € 119,207 € 234,454
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten € 119,207 € 234,454
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 5,264,797 € 6,098,799
Schulden op meer dan één jaar € 1,237,549 € 1,422,971
Financiële schulden € 1,237,549 € 1,422,971
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen € 1,083,419 € 1,219,407
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 4,013,848 € 4,657,982
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 731,494 € 1,348,144
Leveranciers € 731,494 € 1,348,144
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 942,430 € 674,674
Belastingen € 511,491 € 289,119
Bezoldigingen en sociale lasten € 430,939 € 385,555
Overige schulden € 1,643,875 € 1,531,068
Overlopende rekeningen € 13,401 € 17,846
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 7,849,660 € 8,376,953

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot