🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

CINQO

0430.081.865

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 22-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 610,306 € 653,912
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 9,134
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 127,247 € 127,770
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 8,641 € 7,786
Niet-recurrente bedrijfskosten € 428 € 1,334
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 464,855 € 517,023
Financiële opbrengsten € 477,280 € 38,202
Recurrente financiële opbrengsten € 477,280 € 38,202
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 197,989 € 21,976
Recurrente financiële kosten € 197,989 € 21,976
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 744,147 € 533,249
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen € 9,529 € 9,529
Belastingen op het resultaat € 120,155 € 170,493
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 633,521 € 372,285
Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 22,686 € 22,686
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 656,207 € 234,771
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 656,207 € 234,771
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 725,000 € 350,000
Overgedragen winst (verlies) € 279 € 69,072
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 15,602,353 € 15,344,257
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 3,946,381 € 4,016,882
Terreinen en gebouwen € 3,851,428 € 3,938,853
Installaties, machines en uitrusting € 493 € 368
Meubilair en rollend materieel € 94,460 € 77,661
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 11,655,973 € 11,327,375
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,571,338 € 1,319,859
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 83,333 € 159,952
Handelsvorderingen € 83,333 € 85,452
Overige vorderingen € 74,500
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 454,118 € 92,109
Overlopende rekeningen € 33,887 € 67,798
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 17,173,692 € 16,664,115
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 10,738,225 € 10,104,704
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 1,330,000 € 1,330,000
Geplaatst kapitaal € 1,330,000 € 1,330,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 9,407,945 € 8,705,632
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve € 133,000 € 133,000
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 1,449,945 € 1,472,632
Beschikbare reserves € 7,825,000 € 7,100,000
Overgedragen winst (verlies) € 279 € 69,072
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 161,613 € 171,143
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen € 161,613 € 171,143
SCHULDEN € 6,273,854 € 6,388,269
Schulden op meer dan één jaar € 1,308,103 € 1,635,131
Financiële schulden € 1,308,103 € 1,635,131
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 4,789,823 € 4,752,920
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 4,328 € 15,437
Leveranciers € 4,328 € 15,437
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 41,411 € 18,150
Belastingen € 29,060 € 8,737
Bezoldigingen en sociale lasten € 12,351 € 9,413
Overige schulden € 4,417,056 € 4,392,304
Overlopende rekeningen € 175,928 € 218
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 17,173,692 € 16,664,115

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot