🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

CINQO

0430.081.865

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 22-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 80,849,916 € 610,306
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 43,068 € 9,134
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 196,224 € 127,247
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 11,020 € 8,641
Niet-recurrente bedrijfskosten € 1,732 € 428
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 80,597,873 € 464,855
Financiële opbrengsten € 488,502 € 477,280
Recurrente financiële opbrengsten € 488,502 € 477,280
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 253,527 € 197,989
Recurrente financiële kosten € 253,527 € 197,989
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 80,832,848 € 744,147
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 60,723,816 € 633,521
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 59,001,963 € 656,207
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 59,001,963 € 656,207
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 279 € 69,072
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 77,242 € 279
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 34,787,164 € 15,602,353
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 3,780,723 € 3,946,381
Terreinen en gebouwen € 3,715,790 € 3,851,428
Installaties, machines en uitrusting € 1,661 € 493
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 31,006,441 € 11,655,973
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 40,111,460 € 1,571,338
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 675 € 83,333
Handelsvorderingen € 675 € 83,333
Overige vorderingen
Geldbeleggingen € 4,291,704 € 1,000,000
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 35,716,748 € 454,118
Overlopende rekeningen € 102,333 € 33,887
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 74,898,624 € 17,173,692
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 71,487,064 € 10,738,225
Inbreng € 1,330,000 € 1,330,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 1,330,000 € 1,330,000
Geplaatst kapitaal € 1,330,000 € 1,330,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 70,079,822 € 9,407,945
Onbeschikbare reserves € 133,000 € 133,000
Wettelijke reserve € 133,000 € 133,000
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 66,750,000 € 7,825,000
Overgedragen winst (verlies) € 77,242 € 279
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 95,624 € 161,613
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 3,315,936 € 6,273,854
Schulden op meer dan één jaar € 735,804 € 1,308,103
Financiële schulden € 735,804 € 1,308,103
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 2,567,952 € 4,789,823
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 3,879 € 4,328
Leveranciers € 3,879 € 4,328
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 2,188,989 € 41,411
Belastingen € 2,183,716 € 29,060
Bezoldigingen en sociale lasten € 5,273 € 12,351
Overige schulden € 48,056 € 4,417,056
Overlopende rekeningen € 12,180 € 175,928
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 74,898,624 € 17,173,692

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot