🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

CINQO

0430.081.865

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 22-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € -122,293 € 80,849,916
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 20,306 € 43,068
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 103,066 € 196,224
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -2,253
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 10,759 € 11,020
Niet-recurrente bedrijfskosten € 1,732
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -254,171 € 80,597,873
Financiële opbrengsten € 746,382 € 488,502
Recurrente financiële opbrengsten € 746,382 € 488,502
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,029,539 € 253,527
Recurrente financiële kosten € 630,539 € 253,527
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten € 399,000
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -537,327 € 80,832,848
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -527,359 € 60,723,816
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 246,801 € 59,001,963
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 246,801 € 59,001,963
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 77,242 € 279
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 74,044 € 77,242
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 48,332,569 € 34,787,164
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 3,689,179 € 3,780,723
Terreinen en gebouwen € 3,635,209 € 3,715,790
Installaties, machines en uitrusting € 3,544 € 1,661
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 44,643,390 € 31,006,441
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 22,816,714 € 40,111,460
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 72,230 € 675
Handelsvorderingen € 12,631 € 675
Overige vorderingen € 59,599
Geldbeleggingen € 14,925,355 € 4,291,704
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 7,667,314 € 35,716,748
Overlopende rekeningen € 151,815 € 102,333
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 71,149,283 € 74,898,624
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 70,959,705 € 71,487,064
Inbreng € 1,330,000 € 1,330,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 1,330,000 € 1,330,000
Geplaatst kapitaal € 1,330,000 € 1,330,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 69,555,661 € 70,079,822
Onbeschikbare reserves € 133,000 € 133,000
Wettelijke reserve € 133,000 € 133,000
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 67,000,000 € 66,750,000
Overgedragen winst (verlies) € 74,044 € 77,242
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 87,570 € 95,624
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 102,008 € 3,315,936
Schulden op meer dan één jaar € 735,804
Financiële schulden € 735,804
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 84,493 € 2,567,952
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 13,473 € 3,879
Leveranciers € 13,473 € 3,879
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 13,719 € 2,188,989
Belastingen € 10,933 € 2,183,716
Bezoldigingen en sociale lasten € 2,785 € 5,273
Overige schulden € 57,301 € 48,056
Overlopende rekeningen € 17,515 € 12,180
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 71,149,283 € 74,898,624

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot