🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

CLOS ST. DENIS

0429.820.559

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 10-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € -1,558 € 5,927
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 17,563 € 17,563
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,812 € 10,227
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -21,932 € -21,863
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 7,635 € 58,802
Recurrente financiële kosten € 7,635 € 58,802
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -29,567 € -80,665
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -29,567 € -80,727
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -29,567 € -80,727
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -29,567 € -80,727
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -221,783 € -141,056
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -251,350 € -221,783
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 410,960 € 428,523
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 410,960 € 428,523
Terreinen en gebouwen € 410,960 € 428,129
Installaties, machines en uitrusting € 394
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 28,727 € 71,575
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 26,530 € 71,234
Handelsvorderingen
Overige vorderingen € 26,530 € 71,234
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 2,076
Overlopende rekeningen € 122 € 341
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 439,687 € 500,098
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € -152,682 € -123,115
Inbreng € 61,500 € 61,500
Onbeschikbaar
Kapitaal € 61,500 € 61,500
Geplaatst kapitaal € 61,500 € 61,500
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 37,168 € 37,168
Onbeschikbare reserves € 6,150 € 6,150
Wettelijke reserve € 6,150 € 6,150
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € -251,350 € -221,783
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 592,370 € 623,214
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 592,370 € 623,214
Financiële schulden € 584,552
Kredietinstellingen € 584,552
Overige leningen
Handelsschulden € 1,135
Leveranciers € 1,135
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 1,050 € 62
Belastingen € 1,050 € 62
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 590,184 € 38,600
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 439,687 € 500,098

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot