🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

COGEX

0429.957.547

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 01-10-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 334,586 € 362,639
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 314,804 € 341,437
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 5,495 € 8,765
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 5,582 € 5,893
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 8,704 € 6,543
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 727 € 1,084
Recurrente financiële kosten € 727 € 1,084
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 7,977 € 5,459
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 4,177 € 4,849
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 3,800 € 610
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 3,800 € 610
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 3,800 € 610
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 47,189 € 43,389
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 48,808 € 52,224
Immateriële vaste activa - -
Materiële vaste activa € 48,648 € 52,064
Terreinen en gebouwen € 23,909 € 23,909
Installaties, machines en uitrusting € 13,584 € 15,690
Meubilair en rollend materieel € 11,154 € 12,465
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 160 € 160
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 136,376 € 149,630
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 97,185 € 118,900
Handelsvorderingen € 96,195 € 118,371
Overige vorderingen € 990 € 529
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 14,191 € 4,343
Overlopende rekeningen - € 1,386
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 185,184 € 201,854
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 115,389 € 111,589
Inbreng € 62,000 € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 6,200 € 6,200
Onbeschikbare reserves € 6,200 € 6,200
Wettelijke reserve € 6,200 € 6,200
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 47,189 € 43,389
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 69,795 € 90,265
Schulden op meer dan één jaar € 7,711 € 14,744
Financiële schulden € 7,711 € 14,744
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 62,084 € 75,521
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 3,059 € 3,942
Leveranciers € 3,059 € 3,942
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 51,992 € 61,954
Belastingen € 10,869 € 13,478
Bezoldigingen en sociale lasten € 41,123 € 48,476
Overige schulden - € 133
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 185,184 € 201,854

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot