🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

COGEX

0429.957.547

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 01-10-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 345,129 € 334,586
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 329,514 € 314,804
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 8,771 € 5,495
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -11,646
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 14,636 € 5,582
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 3,853 € 8,704
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 541 € 727
Recurrente financiële kosten € 541 € 727
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 3,313 € 7,977
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 1,501 € 3,800
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,501 € 3,800
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 1,501 € 3,800
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 47,189 € 43,389
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 48,690 € 47,189
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 63,117 € 48,808
Immateriële vaste activa € 2,262 -
Materiële vaste activa € 60,695 € 48,648
Terreinen en gebouwen € 37,874 € 23,909
Installaties, machines en uitrusting € 11,478 € 13,584
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 160 € 160
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 143,100 € 136,376
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 93,709 € 97,185
Handelsvorderingen € 89,697 € 96,195
Overige vorderingen € 4,011 € 990
Geldbeleggingen € 25,000 € 25,000
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 20,327 € 14,191
Overlopende rekeningen € 4,065 -
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 206,217 € 185,184
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 116,890 € 115,389
Inbreng € 62,000 € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 6,200 € 6,200
Onbeschikbare reserves € 6,200 € 6,200
Wettelijke reserve € 6,200 € 6,200
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 48,690 € 47,189
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 89,328 € 69,795
Schulden op meer dan één jaar € 14,648 € 7,711
Financiële schulden € 14,648 € 7,711
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 74,679 € 62,084
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 4,364 € 3,059
Leveranciers € 4,364 € 3,059
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 59,950 € 51,992
Belastingen € 18,208 € 10,869
Bezoldigingen en sociale lasten € 41,743 € 41,123
Overige schulden -
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 206,217 € 185,184

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot