🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

COGEX

0429.957.547

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 01-10-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 338,142 € 345,129
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 324,705 € 329,514
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 11,838 € 8,771
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -11,646
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 4,354 € 14,636
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -2,755 € 3,853
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 706 € 541
Recurrente financiële kosten € 706 € 541
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -3,461 € 3,313
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -3,461 € 1,501
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -3,461 € 1,501
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -3,461 € 1,501
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 48,690 € 47,189
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 45,228 € 48,690
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 86,527 € 63,117
Immateriële vaste activa € 1,340 € 2,262
Materiële vaste activa € 85,027 € 60,695
Terreinen en gebouwen € 57,109 € 37,874
Installaties, machines en uitrusting € 9,372 € 11,478
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 160 € 160
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 135,269 € 143,100
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 80,780 € 93,709
Handelsvorderingen € 73,241 € 89,697
Overige vorderingen € 7,539 € 4,011
Geldbeleggingen € 25,000 € 25,000
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 25,252 € 20,327
Overlopende rekeningen € 4,236 € 4,065
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 221,795 € 206,217
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 113,428 € 116,890
Inbreng € 62,000 € 62,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 62,000 € 62,000
Geplaatst kapitaal € 62,000 € 62,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 6,200 € 6,200
Onbeschikbare reserves € 6,200 € 6,200
Wettelijke reserve € 6,200 € 6,200
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 45,228 € 48,690
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 108,367 € 89,328
Schulden op meer dan één jaar € 7,345 € 14,648
Financiële schulden € 7,345 € 14,648
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 101,022 € 74,679
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 20,486 € 4,364
Leveranciers € 20,486 € 4,364
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 73,233 € 59,950
Belastingen € 17,373 € 18,208
Bezoldigingen en sociale lasten € 55,860 € 41,743
Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 221,795 € 206,217

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot