🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

CONFEDERATIE BOUW LIMBURG

0407.037.041

Normale toestand
  VZW
  Opgericht in 29-01-1947
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 1,239,277 € 1,240,392
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 933,121 € 933,551
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 289,018 € 296,844
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 1,540
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 39,337 € 44,248
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -22,199 € -35,791
Financiële opbrengsten € 85,774 € 105,826
Recurrente financiële opbrengsten € 80,900 € 105,826
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 4,875
Financiële kosten € 45,640 € 43,495
Recurrente financiële kosten € 45,640 € 37,134
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 17,936 € 26,540
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 2,106 € 3,440
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 15,830 € 23,100
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 15,830 € 23,100
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 15,830 € 23,100
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 3,875,443 € 3,859,613
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 4,928,476 € 5,084,482
Terreinen en gebouwen € 4,418,655 € 4,605,359
Installaties, machines en uitrusting € 22,967 € 32,118
Meubilair en rollend materieel € 486,854 € 447,004
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 9,248 € 9,248
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 3,960,742 € 3,640,143
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 416,096 € 565,232
Handelsvorderingen € 387,024 € 542,535
Overige vorderingen € 29,072 € 22,697
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 1,439,500 € 662,523
Overlopende rekeningen € 15,174 € 211,543
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 8,898,466 € 8,733,872
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 6,597,520 € 6,652,623
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 3,875,443 € 3,859,613
Kapitaalsubsidies € 1,362,859 € 1,433,791
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 345,129 € 361,552
Voorzieningen voor risico's en kosten € 345,129 € 361,552
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten € 345,129 € 361,552
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,955,817 € 1,719,697
Schulden op meer dan één jaar € 913,937 € 1,072,374
Financiële schulden € 913,937 € 1,072,374
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 501,350 € 503,025
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 150,273 € 228,160
Leveranciers € 150,273 € 228,160
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 189,566 € 117,238
Belastingen € 189,566 € 117,238
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 540,530 € 144,298
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 8,898,466 € 8,733,872

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot