🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

CONFEDERATIE BOUW LIMBURG

0407.037.041

Normale toestand
  VZW
  Opgericht in 29-01-1947
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 1,497,552 € 1,414,324
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 1,206,917 € 1,104,455
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 306,980 € 295,794
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 41,737 € 36,387
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -30,459 € -22,311
Financiële opbrengsten € 75,955 € 425,283
Recurrente financiële opbrengsten € 75,955 € 78,316
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 346,967
Financiële kosten € 224,690 € 39,519
Recurrente financiële kosten € 37,245 € 39,519
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten € 187,445
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -179,194 € 363,452
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -180,133 € 360,512
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -180,133 € 360,512
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -180,133 € 360,512
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 4,235,955 € 3,875,443
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 4,055,822 € 4,235,955
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 4,500,782 € 4,716,532
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 4,491,534 € 4,707,285
Terreinen en gebouwen € 4,051,422 € 4,231,951
Installaties, machines en uitrusting € 4,446 € 13,069
Meubilair en rollend materieel € 435,666 € 462,265
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 9,248 € 9,248
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 3,808,355 € 4,030,726
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 435,965 € 473,122
Handelsvorderingen € 429,917 € 444,980
Overige vorderingen € 6,048 € 28,142
Geldbeleggingen € 2,720,649 € 3,018,379
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 578,775 € 467,523
Overlopende rekeningen € 72,966 € 71,702
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 8,309,137 € 8,747,258
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 6,649,987 € 6,894,634
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 4,055,822 € 4,235,955
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 317,506 € 345,129
Voorzieningen voor risico's en kosten € 317,506 € 345,129
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten € 317,506 € 345,129
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,341,644 € 1,507,496
Schulden op meer dan één jaar € 593,227 € 754,227
Financiële schulden € 593,227 € 754,227
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 586,409 € 529,092
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 242,606 € 234,142
Leveranciers € 242,606 € 234,142
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 169,676 € 127,444
Belastingen € 5,835 € 19,397
Bezoldigingen en sociale lasten € 163,841 € 108,047
Overige schulden € 13,126 € 7,795
Overlopende rekeningen € 162,008 € 224,177
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 8,309,137 € 8,747,258

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot