🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

COPYTEC

0430.150.755

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 22-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 526,927 € 587,881
Omzet € 2,218,130 € 2,080,559
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 363,398 € 381,812
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 90,625 € 91,173
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 3,671 € 7,518
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 69,233 € 107,378
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 8,373 € 8,035
Recurrente financiële kosten € 8,373 € 8,035
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 60,860 € 99,343
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 24,337 € 42,405
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 36,523 € 56,938
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 36,523 € 56,938
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 36,523 € 56,938
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 187,609 € 151,086
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 251,130 € 221,937
Immateriële vaste activa - -
Materiële vaste activa € 250,140 € 220,947
Terreinen en gebouwen € 79,453 € 99,548
Installaties, machines en uitrusting € 30,190 € 36,242
Meubilair en rollend materieel € 140,497 € 85,157
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 990 € 990
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 945,959 € 957,929
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 180,853 € 195,877
Voorraden € 180,853 € 195,877
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 284,377 € 371,766
Handelsvorderingen € 277,925 € 363,172
Overige vorderingen € 6,452 € 8,594
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 480,729 € 390,286
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,197,089 € 1,179,866
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 292,259 € 255,736
Inbreng € 61,500 € 61,500
Onbeschikbaar
Kapitaal € 61,500 € 61,500
Geplaatst kapitaal € 61,500 € 61,500
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden € 37,000 € 37,000
Reserves € 6,150 € 6,150
Onbeschikbare reserves € 6,150 € 6,150
Wettelijke reserve € 6,150 € 6,150
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 187,609 € 151,086
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 904,830 € 924,130
Schulden op meer dan één jaar € 64,306 € 37,241
Financiële schulden € 64,306 € 37,241
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 747,919 € 886,889
Financiële schulden € 137,616 € 180,420
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 388,304 € 477,501
Leveranciers € 388,304 € 477,501
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 66,548 € 70,523
Belastingen € 29,580 € 38,358
Bezoldigingen en sociale lasten € 36,968 € 32,165
Overige schulden € 105,000 € 107,100
Overlopende rekeningen € 92,605
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,197,089 € 1,179,866

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot