🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

COPYTEC

0430.150.755

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 22-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 937,443 € 526,927
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 664,641 € 363,398
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 98,653 € 90,625
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 17,399 € 3,671
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 156,750 € 69,233
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 14,550 € 8,373
Recurrente financiële kosten € 14,550 € 8,373
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 142,200 € 60,860
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 89,055 € 36,523
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 89,055 € 36,523
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 89,055 € 36,523
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 187,609 € 151,086
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 276,664 € 187,609
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 897,103 € 251,130
Immateriële vaste activa € 121,875 -
Materiële vaste activa € 774,238 € 250,140
Terreinen en gebouwen € 525,644 € 79,453
Installaties, machines en uitrusting € 27,947 € 30,190
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 990 € 990
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,455,573 € 945,959
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 626,744 € 284,377
Handelsvorderingen € 560,960 € 277,925
Overige vorderingen € 65,784 € 6,452
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 456,226 € 480,729
Overlopende rekeningen € 24,205
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,352,676 € 1,197,089
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 381,314 € 292,259
Inbreng € 61,500 € 61,500
Onbeschikbaar
Kapitaal € 61,500 € 61,500
Geplaatst kapitaal € 61,500 € 61,500
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 6,150 € 6,150
Onbeschikbare reserves € 6,150 € 6,150
Wettelijke reserve € 6,150 € 6,150
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 276,664 € 187,609
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,971,362 € 904,830
Schulden op meer dan één jaar € 810,529 € 64,306
Financiële schulden € 810,529 € 64,306
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 1,092,814 € 747,919
Financiële schulden € 190,204 € 137,616
Kredietinstellingen € 190,204 € 137,616
Overige leningen
Handelsschulden € 587,485 € 388,304
Leveranciers € 587,485 € 388,304
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 121,964 € 66,548
Belastingen € 32,463 € 29,580
Bezoldigingen en sociale lasten € 89,501 € 36,968
Overige schulden € 127,504 € 105,000
Overlopende rekeningen € 68,019 € 92,605
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,352,676 € 1,197,089

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot